Møt våre Change Leadere

InterBridge

InterBridge øker ungdommers kunnskap og forståelse om seg selv, andre og samfunnet, ved å skape en møteplass på kryss av forskjeller. Ungdommene får bygget resiliens og empati og øker sin samfunns-bevissthet og engasjement. Programmet adresserer sosial eksklusjon og utenforskap og har fokus på å styrke ungdommers forståelse av seg selv, relasjoner og samfunn. Gjennom skreddersydde kurs bygges bro mellom individuell adferd og samfunnet globalt. Kursene er basert på tverrfaglig og interkulturell kompetanse. Les mer om InterBridge her.

 

Atlas Kompetanse

Atlas Kompetanse kurser foreldrene med kort botid i Norge, hvor de bygger på den kompetansen foreldrene har om skoleverket. Det er viktig å bygger bro mellom skolen i hjemlandet og skolen i Norge. Atlas Kompetanse inspirerer til samarbeid og viser både i teori og i praksis hvordan mange barn og familier har lykkes før dem. Atlas Kompetanse tilbyr et tredelt kurs; workshop med lærerne for å finne nye og effektive måter å kommunisere med foreldrene på, kurssamling på morsmål for foreldrene, i tillegg til inspirasjonssamlinger med barna. Målet er å støtte foreldrene slik at de bedre kan hjelpe sine barn til å utvikle seg sosialt ferdigheter og nå sitt fulle potensial faglig.
Les mer om Atlas Kompetanse her

 

Løvetannakademiet

Løvetannakademiet tilbyr to tjenester til ungdom og unge voksne i barnevernet. Ettervernverksted: Firetimers kurs for barnevernsbarn i lover, regler, fordeler og utfordringer knyttet til ettervern. Innholdet er tilpasset målgruppen og gjennomføres på en morsom og kreativ måte. Mål: ungdommene skal være i stand til å kunne medvirke i plan-leggingen av overgang til voksenlivet og blir bevisst ansvaret for egen fremtid. Etterverntilbud: samlings-baserte moduler hvor ungdom får økt kunnskap i alt fra personlig økonomi til sunn matlagning. De lærer metoder for å håndtere utfordringer og identifisere sterke sider. Mål: sosialisering, flere livsferdigheter og tilgang til et støttende nettverk. Les mer om Løvetannakademiet her.


Generasjonsmøtet M

Generasjonsmøtet M tilbyr besøkstjenester til sykehjem, hvor ungdommer mellom 14 og 19 år jobber som besøksvenner. Unge og gamle skaper unike og verdifulle generasjonsmøter gjennom ulike aktiviteter og gode samtaler. Slik skaper vi rom for erfaringsutvekslinger, historiefortelling og læring på tvers av generasjonene. Les mer om Generasjonsmøtet M her.

 

Fysak Camp

Fysak Camp tilbyr et alternativt aktivitets- og fritidstilbud til barn fra 4-7trinn, rett etter skolen. Her kan de kan få oppleve gleden ved mestring ute i naturen og samspill med andre barn. Gjennom Fysak Camp får barn oppleve økt mestring, glede og selvfølelse, gjennom utendørs-aktiviteter. Allsidige gøye aktiviteter er i fokus, der barn kan finne andre mestringsarenaer enn i de tradisjonelle konkurranse-idrettene. Målet er å nå ut til alle barn som trenger et aktivitetstilbud og som på sikt vil gi barna bedre fysisk og psykisk helse, og et godt utgangspunkt for en sunn livsstil livet ut. Les mer om Fysak Camp her.

 

World Wide Narrative

World Wide Narrative tilbyr verktøyene Digitale Fortellinger og HEI! til ungdommer i målgruppen. HEI! er en kryptert chatteapp som ungdommer kan bruke for å holde kontakt med sin kontaktperson i hjelpeapparatet uavhengig av arbeidstid og på egne premisser. Digitale Fortellinger er et verktøy som hjelper barn til å utvikle sin resiliens, eller kapasitet til å utvikle seg til tross for motstand, gjennom å skrive om sin personlige historie. Les mer om World Wide Narrative her.

 

Abloom

Abloom filmfestival er Norges første og eneste mangfoldige filmfestival om og for barn og unge som har nedsatt funksjonsevne. En hyggelig, inspirerende, kunnskapsfremmede og solidaritetsskapende møteplass og filmfestival, hvor familier og barn med nedsatt funksjonsevne kan treffe hverandre og bygge nye relasjoner. Formålet er å bryte ned tabuer knyttet til funksjonsnedsettelse og endre både foreldre og samfunnets holdninger knyttet til funksjonsnedsettelser. Les mer om Abloom her.

 

Catalysts

Catalysts tilbyr et mentor- og coachingprogram som motiverer ungdom til å fullføre sin utdanning og øke ungdommens kunnskap og bevissthet om egne styrker, evner og interesser, samt øke deres nettverk. Frafallet er betydelig høyere for ungdom med minoritetsbakgrunn; derfor er programmet primært for denne gruppen, samt enslige mindreårige flyktninger. Ungdommene kobles med en personlig mentor, som de treffer månedlig over en seks måneders periode. Les mer om Catalysts her.

 

VIBRO

VIBRO er ungdom som jobber for og med ungdom. VIBROs visjon er at alle ungdommer skal være samfunnsengasjerte, ha tro på seg selv, og innse sitt eget potensiale. VIBRO kartlegger og tar tak i samfunnsutfordringer sammen med ungdom, jobber for et bedre multikulturelt samfunn – og representerer et stort mangfold i bakgrunn, utdanning, erfaring og fremtidsdrømmer. VIBRO har de siste årene blant annet laget dokumentarserien Nye Forbilder, avholdt gratis musikkfestivaler for ungdom, utgitt magasin skrevet av og for ungdom, vært på skoleturneer på videregående skole, for å motivere elevene til å fortsette utdanningen.  Les mer om VIBRO her.